Strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie z tej strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.numbercoffee.pl
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.numbercoffee.pl prowadzony jest przez Katarzynę Sudnik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Number Coffee s.c. ul. Przyczółkowa 334 02-962 Warszawa Nip: 5322075472 w sposób i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa w szczególności:
 4. warunki świadczonych przez Usługodawcę usług, w tym:
 5. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
 6. zakaz dostarczania przez Usługodawcę treści o charakterze bezprawnym;
 7. rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną,
 8. zasady rejestracji i korzystania z konta Sklepu,
 9. obowiązki Usługobiorcy/Klienta/Kupującego,
 10. obowiązki Usługodawcy/Sprzedawcy,
 11. warunki zawierania i rozwiązywania umów zawieranych z Usługodawcą drogą elektroniczną,
 12. warunki i zasady dokonywania dostawy,
 13. tryb postępowania reklamacyjnego,
 14. dokonanie odstąpienia od umowy.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.numbercoffee.pl,

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.numbercoffee.pl za pośrednictwem którego Usługobiorca może w szczególności składać Zamówienia,

Usługodawca/Sprzedawca- Number Coffee s.c. ul. Przyczółkowa 334 02-962 Warszawa Nip: 5322075472

Usługobiorca/ Klient/ Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawiera umowę z Usługodawcą,

Towar oraz e-Towar– produkty fizyczne oraz elektroniczne będące w ofercie sprzedaży Usługodawcy,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży (o której mowa w art. 535 Kodeksu cywilnego) Towarów zawarta pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Usługobiorcą/Klientem/Kupującym z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w postaci wypełnionego i zaakceptowanego formularza zamówienia w polach oznaczonych jako „obowiązkowe”, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę wybranego Towaru.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

3. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego nie wymaga spełnienia szczególnych wymagań technicznych przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca poza standardowym systemem operacyjnym i standardową przeglądarką internetową oraz posiadaniem przez Usługobiorcę aktywnego adresu email.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Usługobiorca posiada dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie po wejściu na stronę internetową Sklepu w zakładkę „Regulamin”, jak również może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:
 2. udostępnienia do przeglądania Towarów dostępnych w sprzedaży internetowej Usługodawcy,
 3. dokonywania przez Usługobiorcę zamówień Towarów,
 4. dodawania zamówionych Towarów do zakładki „Koszyk”,
 5. umożliwienie automatycznego przekierowania Usługobiorcy do banku Usługodawcy, z którego ma być realizowana płatność za Zamówienie,
 6. umożliwienie założenia przez Usługobiorcę konta w serwisie internetowym Sklepu. Założenie konta nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Zasady rejestracji i korzystania z konta Sklepu

 1. Warunkiem rejestracji konta w Sklepie jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego NIE jest rejestracja konta Usługobiorcy. Usługobiorca może dokonać zamówienia i zakupu Towaru również nie zakładając konta w Sklepie, tj. jako „Gość”.
 3. Rejestracja konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 4. Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, a w szczególności, gdy Usługobiorca:
 5. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 6. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 7. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

6. Obowiązki Usługobiorcy/Klienta/Kupującego

Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Usługodawcy,
 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7. Obowiązki Usługodawcy/Sprzedawcy

Usługodawca zobowiązany jest w szczególności do:

 1. podawania, w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się Usługobiorca, informacji podstawowych:
 2. adresów elektronicznych,
 3. imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu oraz nazwy firmy.
 4. zapewnienia Usługobiorcy dostępu do aktualnej informacji o:
 5. szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 6. funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 7. zapewnienia działania systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie Usługobiorcy:
 8. korzystanie przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi,
 9. jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia drogą elektroniczną umowy o świadczenie tej usługi, w szczególności przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 10. zakończenie, w każdej chwili, korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

8. Warunki i zasady zawarcia i rozwiązania Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Towaru i dokonać Zamówienia za pośrednictwem Konta lub jako Gość.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Usługobiorcę jest dokonywany poprzez ich dodanie do zakładki „Koszyk”.
 3. Usługobiorca ma możliwość modyfikacji zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam”, tj. w szczególności w zakresie modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru.
 4. Po podaniu przez Usługobiorcę korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. wybranego Towaru,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 6. Akceptacja przez Usługobiorcę zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po dokonaniu zamówienia Usługobiorca powinien sprawdzić prawidłowość podanych danych, a następnik kliknąć przycisk „Zapłać”.
 8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 9. Usługobiorca otrzymuje po złożeniu zamówienia wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 12. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

9. Zasady i warunki dostawy

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail lub adres fizyczny (nie dotyczy produktów elektronicznych) w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa jest realizowana po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy płatności Usługobiorcy za zakupiony Towar.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Dostawa zamówionych e-Towarów odbywa się w formie elektronicznej.
 5. Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności Usługobiorcy na rachunku bankowych Usługodawcy, chyba, że w opisie produktu wynika inaczej.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Usługobiorcy istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.
 7. Usługodawca wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę informacje o sposobie oraz terminie pobrania e-Towarów, chyba, że w taka informacja została zawarta w opisie produktu.

10. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Usługobiorcy gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@numbercoffee.pl Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Usługobiorca może zgłaszać pisemnie na adres:Number Coffee s.c. ul. Przyczółkowa 334 02-962 Warszawa Nip: 5322075472 lub mailowo pod adres info@numbercoffee.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 3. W reklamacji Usługobiorca powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Usługobiorcy, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 4. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Usługobiorca ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 6. Usługobiorca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Usługobiorcę o konieczności poniesienia tych kosztów.
 7. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Usługobiorcy o prawie odstąpienia od umowy.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do umów:
 9. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 10. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega prawo do wprowadzania, zmiany i odwołania ofert, cen Towarów i promocji bez uszczerbku dla umów zawartych z Usługobiorcą przed dokonaniem zmian.
 2. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym poinformuje Usługobiorców posiadających Konto w formie e-mail.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. W przypadkach innych niż określone w ust. 3 powyżej rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2020 r.

 

Poznaj nasze kawy!

 

W ofercie mamy jednorodne limitowane kawy 100% Arabica z całego świata oraz wyjątkowe wyselekcjonowane mieszanki.

 

Poznaj się bliżej ze smakiem pysznej kawy.

Dowiedz się więcej